Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij DOGsFRIEND. Door het aangaan van een privé- en/of groepsles of een andere dienst bij DOGsFRIEND verklaart u akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld en met het huishoudelijk reglement.

Artikel 1. Algemeen

1. DOGsFRIEND verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder: – de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

2. DOGsFRIEND benadert elke klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Dogsfriend past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.

3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij DOGsFRIEND. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.

4. DOGsFRIEND behoudt zich het recht voor een herrieschopper of klant te weigeren zonder opgave van reden. En zonder recuperatie van kosten.

5. DOGsFRIEND is gehouden alle kennis, welke het heeft ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst en zorgverlening.

6. Parkeren kan voor de woning, langs de straatkant.

7. Het terrein, de gebouwen en de sessies zijn enkel toegankelijk mits afspraak en onder begeleiding van iemand van DOGsFRIEND.

8. Bij diefstal en dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

9. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen in en rond DOGsFRIEND (gebouw, parking , trainingsterreinen…).

10. DOGsFRIEND is niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw dier, in welke vorm dan ook. DOGsFRIEND is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De cliënt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de cliënt zelf, danwel van derden.

11. DOGsFRIEND respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal deze ten alle tijden promoten. Bij inbreuken op deze wetten zal Dogsfriend het niet nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties.

12. Wij werken op een positieve en holistische manier met dieren.

13. DOGsFRIEND is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een therapie of behandeling.

Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

1. Afspraken: Afspraken worden online of telefonisch gemaakt, ofwel via de website of de FB pagina, ofwel via telefonisch contact met de verantwoordelijke van DOGsFRIEND. Deze afspraak is bindend en behoeft geen handtekening.

2. Betaling afspraak: Door het maken van een afspraak, verplicht u zich tot betaling van deze afspraak en dit vooraf of op het moment zelf. Alle prijzen voor sessies zijn in euro, inclusief BTW. Indien u iets wenst te wijzigen aan uw afspraak, kan dit enkel op aanvraag en na akkoord van DOGsFRIEND.

3. Annulatie van uw kant voor de afspraak: Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 48 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend. Annulaties worden enkel aanvaard per email. Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 48 uur voor de voorziene afspraak, dan worden er geen kosten aangerekend.

4. Bij een annulatie of wijziging van ons: Bij individuele sessies dienen beiden partijen onderling overeen te komen.

5. 10-Beurtenkaart: Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op een les, verwittigt u per email minstens 48 uur op voorhand dat u niet komt. Indien u niet tijdig verwittigt, zal er een beurt worden aangerekend. Bij verlies van de beurtenkaart dient u een nieuwe aan te kopen.

Artikel 3. Klachten

1. Wij staan voor een proactieve aanpak qua klachten en voor een persoonlijk contact.

2. Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van 1 jaar.

3. In geval van klachten van stagiairs of vrijwilligers dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.

4. In geval van klachten van derden die wij u doorverwezen of waarmee we samenwerkten, dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.

5. Iedereen is vrij om ons te promoten, te linken, ons drukwerk te verdelen, ons aan te bevelen enz… doch wij zijn niet verantwoordelijk voor hun manier van werken en denken. Wij zijn dan ook niet aan derden gebo